هیچ کس همراه نیست،تنهای اول....

ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺻﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ... ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ , ﺑﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺻﺪﺍ

 

هیـســـــــ....اَولـــ گـُـوشـاتــُو بیــار جلـُــو بـَــد زر بـِــزنــ...

آرآمِـــشِــ اینجــآ رو بِهَمـــ نَــزَטּ!

اینجــارو واســہ خَلــوتــِ خُــودمــ سـاختـَـم..نَـہ اینکـہ هَمشـ بـہ وبـاـے  اینـ و اون سـَـر بـزنَمـ..

اینجــآ مُخــآطِبــ خــآص ندآرـہ و نَخـوآهَــد دآشتــ! تَنهــــا چیـــزے کِــہ اِینجـــآ خآصــِـہ مَنـــَـمـ.!
ڪُپـے حَـتے بـآ ذِکـــ ـر مَنبع پــے گـَـ ـرב اُخرَوے בارَב

مُشکِلــےدآرےبــآلـآ صَـفحـہ ضَــربدَرِ قِـرمِـز!بیــروטּاَز اینجــآ آزآدے!

cmz just here!


برچسب‌ها: <-TagName->
پنج شنبه 12 بهمن 1398برچسب:,| 13:33 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

سلام دوست های عزیزمن دوباره برگشتم دلم برای همه تون تنگ شده بود


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 20 آذر 1392برچسب:,| 15:27 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

چقـــــــــــــدر دیـــــــــــر فهمیــــــــدم

کـــــــه مخـــــــــــاطب “خـــــــــــاص” مـــن متعــــلق بــه “عـــــــــــام” بــــود . . .!


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 20 آذر 1392برچسب:,| 13:31 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

آهــــای غـــریبـــه ...!
کنـــارش میشینـــی و فقــط بــا چنـــد ایـــه قــرآن محـــرمــش مــی شـــوی...!!!!
و مــن آشنــا بــا یکـــ دنیـــا عشــق و حســرتـــ بـــه او نــامحــرمــم....!!!!
آهای غریبه درسته با یه آیه قرآن محرم شدی...!!!
و فکر میکنی از این به بعد از همه چیزش خبر داری...!!!
ولی نمیدونی ک محرم رازش منم...!!!
نمیدونی....!!!


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 20 آذر 1392برچسب:,| 11:36 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

شبها وقتے مے خواے بخوابے میبینے

کسے رو ندارے که بهت فکر کنه !

اینجاست که میفهمے برخلاف شلوغیه درونت ، چقدر تنهایے . .


برچسب‌ها: <-TagName->
سه شنبه 19 آذر 1392برچسب:,| 11:50 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 

 بکـــــــارتــــ.... واژه عجیبیستـ ــــ...!!!

 

کهــ  مردانــ ـ سرزمینـــ ــ منــ ــ

نجابتـــ ـ و پاکیــ ـ زنانـ ـــ دیگـ ـ ــر را با آن میـ ــسنجنـــ ــ ــد!×××

امــ ـا.. ...

وقتــی پای هــــ  ـــ ـــ ــوس های خودشان وسط باشـــد....
در روابط روشـــن فکرانهـــ با معشوقهـــ های مــــ ـــدرن و امروزیــــ ....

بکـــ ــارتـــــ فقــ ط و فقـ ــط ...نشانــــه ی عقـــ ـــب ماندگیــ ــ یک زنــ ــ استـــ

 

 

 

 

 
 ایـرآלּ یعنے:
 
 عشق هآـے خیابانے
 دعوتـ شـآـم
 
 جیغ ـهاے دروלּ تجـآوز
 
 دوختـטּ بڪـــآرَتـ بـﮧ فــآڪـ رفتـﮧ . . .     
 
 
 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 4 بهمن 1391برچسب:,| 21:17 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 گـ ـــاهــــ ـے آدَم لـــــ ـال مــــ ـےشَــــ ـــوَב !

حَــــــــ ـرف בارَב ....
اَمــــــ ـــا

 


کـَ ــلَـــمه نـבارَב...

 

 

 

چهـ زیبآ مـﮯ گفتـــ مترسکـــ :

وقتـﮯ نـمـﮯ شوב رفتـــ

هميـטּ يــك پـآ همـ اضـآفــے ست

 


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 4 بهمن 1391برچسب:,| 21:5 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

 ڪلمـات همـ شده اند بازیچـﮧ ے مـטּ و تـ ـو

مـטּ براے تـ ـو مینویسمـ

تـ ـو بـراے او میخـوانے ...

 

 

 

 

نــذر ڪـرכه ام اگـر نیآیـے ،

 

پیـآכه ازیآכ ت بــِروَمـ ...!

 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 4 بهمن 1391برچسب:,| 20:58 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 حــالا کـہـ قـرار اسـت از تــو عــبـور کــלּم

بـگـذار کـفـش ـہایـم را در آورم

تـــ✘ــو هـלּـوزم بـرایــم مـقـدسے

 

 


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 4 بهمن 1391برچسب:,| 20:47 |mina| |

|________________________┍──────────────┤

 

 

 

 بَــבبَـפֿـتــے اَز اونجـآیـے شُـروعـ مـے شـہ ڪــہ بــه ڪَـسے


لَبـפֿـنــב بزَنــے 


 ڪــہ (!)

 

ارزشــ " لَـگـב زבَטּ " هَمـ نـבآرـــہ...


برچسب‌ها: <-TagName->
چهار شنبه 4 بهمن 1391برچسب:,| 20:39 |mina| |

|________________________┍──────────────┤